ATLAS 单机/管理员常用代码


成品物品

==================常用成品类==================
石镐 Cheat Gfi PrimalItem_WeaponStonePick 1 0 0 石斧 Cheat Gfi PrimalItem_WeaponStoneHatchet 1 0 0 火把 Cheat Gfi PrimalItem_WeaponTorch 1 0 0 长矛 Cheat Gfi PrimalItem_WeaponYarkSpear 1 0 0 短棍 Cheat Gfi PrimalItem_WeaponWoodenClub 1 0 0 灯笼 Cheat Gfi PrimalItem_Lantern 1 0 0 灯笼 Cheat Gfi PrimalItem_WeaponLantern 1 0 0 木棍 Cheat Gfi PrimalItem_WeaponFlapJack 1 0 0 金属斧子 Cheat Gfi PrimalItem_WeaponMetalHatchet 1 0 0 金属镐 Cheat Gfi PrimalItem_WeaponMetalPick 1 0 0 登山镐 Cheat Gfi PrimalItem_WeaponClimbPick 1 0 0 金属镰刀 Cheat Gfi PrimalItem_WeaponSickle 1 0 0 剪刀 Cheat Gfi PrimalItem_WeaponScissors 1 0 0 铲子 Cheat Gfi PrimalItem_WeaponShovel 1 0 0 望远镜 Cheat Gfi PrimalItem_WeaponSpyglass 1 0 0 维修锤 Cheat Gfi PrimalItem_WeaponRepairHammer 1 0 0 水桶 Cheat Gfi PrimalItem_WeaponBucket 1 0 0 涂料刷 Cheat Gfi PrimalItem_WeaponPaintbrush 1 0 0 喷枪 Cheat Gfi PrimalItem_WeaponSprayPaint 1 0 0 鱼竿 Cheat Gfi PrimalItem_WeaponFishingRod 1 0 0 流星锤 Cheat Gfi PrimalItem_WeaponBola 1 0 0 信号枪 Cheat Gfi PrimalItem_WeaponFlareGun 1 0 0 手铐 Cheat Gfi PrimalItem_WeaponHandcuffs 1 0 0 爪勾 Cheat Gfi PrimalItem_WeaponGrapplingHook 1 0 0 指节铜环 Cheat Gfi PrimalItem_WeaponBrassKnucklers 1 0 0 弓 Cheat Gfi PrimalItem_WeaponBow 1 0 0 石箭 Cheat Gfi PrimalItemAmmo_ArrowStone 1 0 0 火箭 Cheat Gfi PrimalItemAmmo_ArrowFlame 1 0 0 十字弩 Cheat Gfi PrimalItem_WeaponCrossbow 1 0 0 十字弩箭 Cheat Gfi PrimalItemAmmo_CrossbowBolt 1 0 0 飞刀 Cheat Gfi PrimalItem_WeaponYarkThrowingKnife 1 0 0 剑 Cheat Gfi PrimalItem_YarkWeaponSword 1 0 0 金属矛 Cheat Gfi PrimalItem_WeaponYarkPike 1 0 0 双手杖 Cheat Gfi PrimalItem_TwoHandedMace 1 0 0 六分仪 Cheat gfi PrimalItem_WeaponSextant 1 0 0 医疗包 Cheat Gfi PrimalItem_WeaponMedkit 1 0 0 手雷 Cheat Gfi PrimalItem_WeaponGrenade 1 0 0 燧发炝 Cheat Gfi PrimalItem_YarkWeaponDualPistols 1 0 0 左轮 Cheat Gfi revolver 1 0 0 简易子弹 Cheat Gfi PrimalItemAmmo_SimpleBullet 1 0 0 火铳 Cheat Gfi PrimalItem_WeaponBlunderbuss 1 0 0 简易霰弹 Cheat Gfi PrimalItemAmmo_SimpleShotgunBullet 1 0 0 卡宾炝 Cheat Gfi PrimalItem_WeaponYarkSniperRifle 1 0 0 迷你球 Cheat Gfi PrimalItemAmmo_MinniBall 1 0 0 油罐 Cheat Gfi PrimalItem_OilJarNew 1 0 0 初布鞋 Cheat Gfi PrimalItemArmor_ClothBoots 1 0 0 初布手套 Cheat Gfi PrimalItemArmor_ClothGloves 1 0 0 初布帽子 Cheat Gfi PrimalItemArmor_ClothHelmet 1 0 0 初布裤子 Cheat Gfi PrimalItemArmor_ClothPants 1 0 0 初布衣服 Cheat Gfi PrimalItemArmor_ClothShirt 1 0 0 兽皮靴 Cheat Gfi PrimalItemArmor_HideBoots 1 0 0 兽皮手套 Cheat Gfi PrimalItemArmor_HideGloves 1 0 0 隐藏头盔 Cheat Gfi PrimalItemArmor_HideHelmet 1 0 0 兽皮裤 Cheat Gfi PrimalItemArmor_HidePants 1 0 0 兽皮上衣 Cheat Gfi PrimalItemArmor_HideShirt 1 0 0 毛皮靴 Cheat Gfi PrimalItemArmor_FurBoots 1 0 0 毛皮手套 Cheat Gfi PrimalItemArmor_FurGloves 1 0 0 毛皮帽 Cheat Gfi PrimalItemArmor_FurHelmet 1 0 0 毛皮护腿 Cheat Gfi PrimalItemArmor_FurPants 1 0 0 毛皮胸甲 Cheat Gfi PrimalItemArmor_FurShirt 1 0 0 板甲鞋 Cheat Gfi PrimalItemArmor_HeavyBoots 1 0 0 板甲手套 Cheat Gfi PrimalItemArmor_HeavyGloves 1 0 0 板甲头盔 Cheat Gfi PrimalItemArmor_HeavyHelmet 1 0 0 板甲裤 Cheat Gfi PrimalItemArmor_HeavyPants 1 0 0 板甲衫 Cheat Gfi PrimalItemArmor_HeavyShirt 1 0 0 滑翔翼 Cheat Gfi PrimalItemArmor_Glider 1 0 0 木质盾牌 Cheat Gfi PrimalItemArmor_YarkWoodShield 1 0 0 金属盾牌 Cheat Gfi PrimalItemArmor_MetalShield 1 0 0 重型护盾 Cheat Gfi PrimalItemArmor_YarkHeavyShield 1 0 0 通用鞍 Cheat Gfi PrimalItemArmor_SaddleGeneric 1 0 0 2阶鞍 Cheat Gfi PrimalItemArmor_SaddleGeneric_Tier2 1 0 0 2阶货运鞍 Cheat Gfi PrimalItemArmor_SaddleHarness_Tier2 1 0 0 2阶车厢鞍 Cheat Gfi PrimalItemArmor_SaddleCarriage 1 0 0 3阶鞍 Cheat Gfi PrimalItemArmor_SaddleGeneric_Tier3 1 0 0 滑索描具 Cheat Gfi PrimalItemAmmo_Zipline 1 0 0
==================音乐类==================

手风琴 Cheat Gfi PrimalItemWeapon_Music_Accordion 1 0 0 战鼓 Cheat Gfi PrimalItemStructure_Music_Wardrums 1 0 0 手风琴:海与帆之歌(简单/中等/困难) Cheat Gfi PrimalItemAmmo_Song_A_Easy 1 0 0 Cheat Gfi PrimalItemAmmo_Song_A_Hard 1 0 0 Cheat Gfi PrimalItemAmmo_Song_A_Normal 1 0 0 手风琴:海妖之歌 Cheat Gfi PrimalItemAmmo_Song_B_Easy 1 0 0 Cheat Gfi PrimalItemAmmo_Song_B_Hard 1 0 0 Cheat Gfi PrimalItemAmmo_Song_B_Normal 1 0 0 手风琴:且听鸟语 Cheat Gfi PrimalItemAmmo_Song_C_Easy 1 0 0 Cheat Gfi PrimalItemAmmo_Song_C_Hard 1 0 0 Cheat Gfi PrimalItemAmmo_Song_C_Normal 1 0 0 战鼓:布莱纳民谣 Cheat Gfi PrimalItemAmmo_Song_WarDrum_Easy 1 0 0 Cheat Gfi PrimalItemAmmo_Song_WarDrum_Hard 1 0 0 Cheat Gfi PrimalItemAmmo_Song_WarDrum_Medium 1 0 0 战鼓:扬帆起航 Cheat Gfi PrimalItemAmmo_Song_WarDrumBattle_Easy 1 0 0 Cheat Gfi PrimalItemAmmo_Song_WarDrumBattle_Hard 1 0 0 Cheat Gfi PrimalItemAmmo_Song_WarDrumBattle_Normal 1 0 0 战鼓:布莱纳民谣 Cheat Gfi PrimalItemAmmo_Song_WarDrumMarch_Easy 1 0 0 Cheat Gfi PrimalItemAmmo_Song_WarDrumMarch_Hard 1 0 0 Cheat Gfi PrimalItemAmmo_Song_WarDrumMarch_Normal 1 0 0
==================炮塔类==================
弩炮塔 Cheat Gfi PrimalItemStructure_TurretBallista 1 0 0 弩箭(弩炮塔弹药) Cheat Gfi PrimalItemAmmo_BallistaArrow 1 0 0 链弹 Cheat Gfi PrimalItemAmmo_BarShot 1 0 0 投石机炮塔 Cheat Gfi PrimalItemStructure_TurretCatapult 1 0 0 巨石(投石机弹药) Cheat Gfi PrimalItemAmmo_Boulder 1 0 0 火炮 Cheat Gfi PrimalItemStructure_ShipCannon 1 0 0 火炮弹丸 Cheat Gfi PrimalItemAmmo_CannonBall 1 0 0 重炮 Cheat Gfi PrimalItemStructure_ShipCannon_Large 1 0 0 重炮弹丸 Cheat Gfi PrimalItemAmmo_CannonBall_Large 1 0 0 回旋炮 Cheat Gfi PrimalItemStructure_ShipSwivelGun 1 0 0 木质支架(回旋炮) Cheat Gfi PrimalItemStructure_GunMount_Wood 1 0 0 霰弹 Cheat Gfi PrimalItemAmmo_CanisterShot 1 0 0 炸药桶 Cheat Gfi PrimalItemAmmo_ExplosiveBarrel 1 0 0 葡萄弹 Cheat Gfi PrimalItemAmmo_GrapeShot 1 0 0 液态火 Cheat Gfi PrimalItemAmmo_GreekFire 1 0 0 带刺炸弹 Cheat Gfi PrimalItemAmmo_SpikeShot 1 0 0 迫击炮 cheat gfi shipmortar 1 0 0 Cheat Gfi PrimalItemStructure_ShipMortar 1 0 0 迫击炮弹药 cheat gfi mortar 1 0 0 Cheat Gfi PrimalItemAmmo_MortarShot 1 0 0 转轮抢 Cheat Gfi PrimalItemStructure_Puckle 1 0 0 转轮抢子弹 Cheat Gfi PrimalItemAmmo_PuckleAmmo 1 0 0 cheat gfi puckle 1 0 0
==================皮肤类==================
测试熊皮肤 Cheat Gfi PrimalItemSkin_BearSkinTest 1 0 0 骨制头盔皮肤 Cheat Gfi PrimalItemSkin_BoneHelmet 1 0 0 船长帽皮肤 Cheat Gfi PrimalItemSkin_CaptainsHat 1 0 0 方巾皮肤 Cheat Gfi PrimalItemSkin_CrewBandanna 1 0 0 眼罩皮肤 Cheat Gfi PrimalItemSkin_EyePatch 1 0 0 海怪外貌皮肤 Cheat Gfi PrimalItemSkin_KrakenHat 1 0 0 长官靴子皮肤 Cheat Gfi PrimalItemSkin_OfficerBoots 1 0 0 长官手套皮肤 Cheat Gfi PrimalItemSkin_OfficerGloves 1 0 0 长官帽子皮肤 Cheat Gfi PrimalItemSkin_OfficerHat 1 0 0 长官裤子皮肤 Cheat Gfi PrimalItemSkin_OfficerPants 1 0 0 长官外套皮肤 Cheat Gfi PrimalItemSkin_OfficerShirt 1 0 0 魔窟头盔皮肤 Cheat Gfi PrimalItemSkin_Shoppable 1 0 0 通用皮肤 Cheat Gfi PrimalItemSkinGeneric 1 0 0
==================染料类==================
染料作弊箱 Cheat gfi colorbox 1 0 0 洋红 Cheat Gfi PrimalItemDye_ActuallyMagenta 1 0 0 茜素红 Cheat Gfi PrimalItemDye_AlizarinRed 1 0 0 紫褐色 Cheat Gfi PrimalItemDye_AubergineBrown 1 0 0 黑色 Cheat Gfi PrimalItemDye_Black 1 0 0 黑莓 Cheat Gfi PrimalItemDye_Blackberry 1 0 0 黑加仑 Cheat Gfi PrimalItemDye_Blackcurrant 1 0 0 蓝色 Cheat Gfi PrimalItemDye_Blue 1 0 0 蓝鲸 Cheat Gfi PrimalItemDye_BlueWhale 1 0 0 砖 Cheat Gfi PrimalItemDye_Brick 1 0 0 亮红色 Cheat Gfi PrimalItemDye_BrightRed 1 0 0 棕色 Cheat Gfi PrimalItemDye_Brown 1 0 0 哈密瓜 Cheat Gfi PrimalItemDye_Cantaloupe 1 0 0 青紫 Cheat Gfi PrimalItemDye_Cerulean 1 0 0 庄园绿 Cheat Gfi PrimalItemDye_ChateauGreen 1 0 0 康服绿 Cheat Gfi PrimalItemDye_ConfierGreen 1 0 0 青色 Cheat Gfi PrimalItemDye_Cyan 1 0 0 暗墨水 Cheat Gfi PrimalItemDye_DarkPink 1 0 0 森林 Cheat Gfi PrimalItemDye_Forest 1 0 0 黄金 Cheat Gfi PrimalItemDye_Gold 1 0 0 绿色 Cheat Gfi PrimalItemDye_Green 1 0 0 靛蓝 Cheat Gfi PrimalItemDye_Indigo 1 0 0 浅海洋绿 Cheat Gfi PrimalItemDye_LightSeaGreen 1 0 0 马丹绿 Cheat Gfi PrimalItemDye_MadangGreen 1 0 0 洋红 Cheat Gfi PrimalItemDye_Magenta 1 0 0 芒果 Cheat Gfi PrimalItemDye_Mango 1 0 0 矿物灰 Cheat Gfi PrimalItemDye_MineralGray 1 0 0 泥浆 Cheat Gfi PrimalItemDye_Mud 1 0 0 纳帕棕 Cheat Gfi PrimalItemDye_NapaBrown 1 0 0 海军色 Cheat Gfi PrimalItemDye_Navy 1 0 0 橄榄 Cheat Gfi PrimalItemDye_Olive 1 0 0 橙色 Cheat Gfi PrimalItemDye_Orange 1 0 0 黄鳝 Cheat Gfi PrimalItemDye_OrangePeel 1 0 0 东方蓝 Cheat Gfi PrimalItemDye_OrientBlue 1 0 0 帕科布恩 Cheat Gfi PrimalItemDye_PacoBrown 1 0 0 羊皮纸 Cheat Gfi PrimalItemDye_Parchment 1 0 0 粉红色 Cheat Gfi PrimalItemDye_Pink 1 0 0 波卡瓦红 Cheat Gfi PrimalItemDye_PohutukawaRed 1 0 0 紫色 Cheat Gfi PrimalItemDye_Purple 1 0 0 红色 Cheat Gfi PrimalItemDye_Red 1 0 0 王室紫 Cheat Gfi PrimalItemDye_Royalty 1 0 0 选择性黄 Cheat Gfi PrimalItemDye_SelectiveYellow 1 0 0 沙利马尔 Cheat Gfi PrimalItemDye_Shalimar 1 0 0 银 Cheat Gfi PrimalItemDye_Silver 1 0 0 天空白 Cheat Gfi PrimalItemDye_Sky 1 0 0 板岩 Cheat Gfi PrimalItemDye_Slate 1 0 0 雪白 Cheat Gfi PrimalItemDye_SnowWhite 1 0 0 沼泽紫 Cheat Gfi PrimalItemDye_SwampyPurple 1 0 0 棕褐色 Cheat Gfi PrimalItemDye_Tan 1 0 0 橘子 Cheat Gfi PrimalItemDye_Tangerine 1 0 0 水道绿色 Cheat Gfi PrimalItemDye_WatercourseGreen 1 0 0 白色 Cheat Gfi PrimalItemDye_White 1 0 0 黄色 Cheat Gfi PrimalItemDye_Yellow 1 0 0
注:本页大部分代码参考自熊天琪网: https://www.xiongtianqi.cn/thread-301359-1-1.html ,欢迎大家前往原站页面支持作者。

点我回到顶部

Copyright © 听宇方舟干货站Teandy All rights reserved.